kontakt@saperzy-debica.pl
 • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

 • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

 • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

 • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

 • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

 • Spotkanie towarzyskie 04.2018

logo ssd

logo Stowarzyszenia Saperów Dębickich

Z inicjatywy grupy byłych żołnierzy służących w 3 psap w Dębicy powstało  Stowarzyszenie Saperów Dębickich. Po kilkunastu spotkaniach i wielu dyskusjach, grupa inicjatywna w składzie ośmiu  członków wypracowała podstawowe założenia programowe i zarys głównych punktów statutu Stowarzyszenia.  

W czerwcu 2003 roku zgodne z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989r Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) przesłano wszystkie dokumenty rejestrowe do Sądu Rejonowego w Rzeszowie. 10 września 2003 roku wpisano Stowarzyszenie Saperów Dębickich do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000172802.   Na pierwszym walnym zebraniu założycielskim członków Stowarzyszenie Saperów Dębickich w dniu 6 czerwca 2003 roku powołano Zarząd Stowarzyszenia, Komisję Rewizyjną i przyjęto statut Stowarzyszenia. Stowarzyszenie Saperów Dębickich jest organizacją środowiskową zrzeszającą wszystkich saperów, byłych żołnierzy i  pracowników cywilnych garnizonu Dębica oraz osoby, dla których bliskie są tradycje Wojsk Inżynieryjnych i Wojska Polskiego.

Cele stowarzyszenia:

 • Integracja środowisk saperskich i żołnierzy, byłych żołnierzy i pracowników cywilnych garnizonu Dębica oraz innych osób dla których bliskie są tradycje Wojsk Inżynieryjnych i Wojska Polskiego.
 • Kultywowanie i upowszechnianie tradycji saperskiej i wojskowej.
 • Utrwalanie w pamięci narodowej, zwłaszcza wśród młodzieży, ogólnie pojętej działalności saperskiej z lat wojen i pokoju.
 • Popularyzowanie i propagowanie spraw obronności kraju ze szczególnym uwzględnieniem problematyki inżynieryjnej.
 • Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej związanymi z działalnością saperów.
 • Prowadzenie działalności w zakresie poradnictwa, pomocy i propagowania zasad bezpieczeństwa przy pracach inżynieryjnych, a szczególnie z materiałami wybuchowymi i innymi środkami niebezpiecznymi.
 • Troska o sprawy bytowe członków Stowarzyszenia i ich rodzin.

Formy działania:

 • Organizowanie zebrań i spotkań członków.
 • Uczestniczenie w uroczystościach związanych ze świętami państwowymi, rocznicami upamiętniającymi działalność saperów i żołnierzy Wojsk Inżynieryjnych oraz uroczystościach DNIA SAPERA – Święta Wojsk Inżynieryjnych.
 • Upowszechnianie w środkach masowego przekazu i we własnych wydawnictwach historii jednostek wojskowych, saperów i żołnierzy Wojsk Inżynieryjnych ze szczególnym uwzględnieniem garnizonu Dębica, promowanie ich dokonań w kraju i zagranicą w czasie wojen i pokoju, podczas operacji rozminowania kraju, oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych, w akcjach zwalczania klęsk żywiołowych i w misjach pokojowych ONZ.
 • Współdziałanie z innymi organizacjami, organami administracji państwowej, samorządowej, jednostkami wojskowymi zwłaszcza Wojsk Inżynieryjnych, szkołami i zakładami pracy.
 • Rozpoznawanie stanu materialnego członków Stowarzyszenia i ich rodzin oraz udzielanie potrzebującym odpowiedniego wsparcia.
 • Organizowanie imprez integrujących, uroczystych jubileuszy, podróży geograficzno-historycznych, wyjazdów na pokazy działania wojsk i sprzętu wojskowego.
 • Występowanie w obronie interesów zawodowych członków Stowarzyszenia.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej, udział w spółkach lub innych podmiotach gospodarczych.

Struktura i stan:

 • Walne Zebranie,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna

Członkowie dzielą się na:  zwyczajnych, wspierających, honorowych.

Stan na 11.03.2022 r. wynosi – 60 członków zwyczajnych i 4 członków honorowych.

odznaka ssd

Odznaka Stowarzyszenia Saperów Dębickich