kontakt@saperzy-debica.pl
 • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

 • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

 • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

 • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

 • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

 • Spotkanie towarzyskie 04.2018

Jeżeli chcesz zostać Członkiem Stowarzyszenia!

Zasady uzyskiwania członkostwa w Stowarzyszeniu określa Rozdział 3 Statutu. Stanowi on:

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • członków zwyczajnych
 • członków wspierających
 • członków honorowych

§ 12

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych identyfikująca się ze statutowymi celami Stowarzyszenia.

O przyjęciu danej osoby w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje prawo zaskarżenia tej uchwały do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Członek zwyczajny obowiązany jest do opłacania składek członkowskich.

§ 13

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jej rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

Członek wspierający obowiązany jest do opłacania składek członkowskich.

O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd na wniosek ubiegającej się o to osoby określonej w ust.1

§ 14

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą ze Stowarzyszeniem lub chcesz zostać jego Członkiem:

 • Zapoznaj się ze Statutem Stowarzyszenia – kliknij
 • Wypełnij deklarację – kliknij
 • Skontaktuj się z Zarządem Stowarzyszenia

Witaj i pracuj z nami.