kontakt@saperzy-debica.pl
  • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

  • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

  • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

  • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

  • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

  • Spotkanie towarzyskie 04.2018

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia.


W dniu 11 marca 2022 roku w Sali Muzeum Regionalnego w Dębicy przy ul.Ratuszowej 4 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Saperów Dębickich. W zebraniu udział wzięło 22 członków zwyczajnych.

Zebranie otworzył Prezes Stowarzyszenia Krzysztof Glijer, witając przybyłych. Dalszą część poprowadzili wybrani przez zebranie: przewodniczący Zbigniew Bednarz oraz sekretarz Ryszard Paździerz. Zebranie zatwierdziło sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia, sprawozdanie finansowe a także sprawozdanie komisji rewizyjnej za lata 2019-2022 udzielając ustępującemu Zarządowi absolutorium. Dyplomami i skromnymi prezentami uhonorowano kol. Janinę Gazda i kol. Zbigniewa Lamberskiego za ogromne zaangażowanie w działalność stowarzyszenia.

Wybrano nowe władze Stowarzyszenia:

Zarząd:

                        Prezes                           – Glijer Krzysztof 

                        Wiceprezes                    – Pociask Andrzej

                        Sekretarz                       – Zapłacki Krzysztof

                        Skarbnik                        – Kochanowski Eugeniusz

                        Członek                         – Bednarz Zbigniew

Komisja Rewizyjna:

                        Przewodniczący              – Błaszczak Artur

                        Z-ca przewodniczącego   – Jaszczur Wiesław

                        Sekretarz                       – Papierz Artur

Wytyczono także główne kierunki działania, zatwierdzono także zgłoszone w czasie zebrania wnioski i plan działania Stowarzyszenia na VII kadencję Stowarzyszenia. Zobowiązano sekretarza stowarzyszenia do zgłoszenia zmian we władzach Stowarzyszenia do Sądu Rejonowego w Rzeszowie.